LGBT+ History Month

LGBT+ History Month 2022

LGBT+ History Month is both a time for us to reflect on the injustice of past treatment of LGBT+ individuals and also a time to celebrate those who fought for LGBT+ rights. This year marks the 50th anniversary of the first UK Pride March which took place back in 1972. This month is a time for us to unite and educate others and to teach acceptance.

 

LGBT+ History Month is celebrated every February to commemorate the 2003 abolition of Section 28, a law introduced in 1988 that banned education provisions from portraying homosexuality in a positive light. LGBT+ History Month aims to promote equality and diversity by:

  • Increasing the visibility of LGBT+ people, their history, lives and experiences
  • Raising awareness and advancing education matters affecting the LGBT+ community
  • Working to make educational and other institutions safe spaces for all LGBT+ communities

 

NPTC Group of Colleges show their support of LGBT+ History Month through various means with LGBT+ Pride flags up in each campus, weekly infographics which provide an overview of LGBT History Month, launching a LGBTQ+ Society as a virtual space for LGBT+ students to socialise and provide support as well as regular LGBT+ awareness training for all staff which includes key concepts and how to support all LGBTQ+ students.

 

Here in the Business Development Unit, we pride ourselves on working with a diverse range of individuals and being inclusive. As being part of the College, our team are encouraged to support LGBT+ History Month and attend available training with the aim to create LGBT+ positive relationships in all we do.

For further information on LGBT+ History Month, please visit https://lgbtplushistorymonth.co.uk/

There are various resources out there for the LGBTQ+ community so we’ve listed a few below…

 

Mis Hanes LHDT + 2022

Mae Mis Hanes LHDT+ yn amser i ni fyfyrio ar anghyfiawnder triniaeth unigolion LHDT+ yn y gorffennol ac mae hefyd yn amser i ddathlu’r rhai a frwydrodd dros hawliau LHDT+. Eleni yw 50ain pen-blwydd Gorymdaith Pride gyntaf y DU a gynhaliwyd yn ôl yn 1972. Mae’r mis hwn yn amser i ni uno ac addysgu eraill ac i ddysgu derbyn.

 

Mae Mis Hanes LHDT+ yn cael ei ddathlu bob mis Chwefror, i goffáu diddymiad adran 28 yn 2003, deddf a gyflwynwyd yn 1988 a oedd yn gwahardd darpariaethau addysgol rhag portreadu bod yn hoyw mewn ffordd gadarnhaol. Mae Mis Hanes LHDT+ yn anelu at hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth drwy:

  • Cynyddu amlygrwydd pobl LHDT+, eu hanes, bywydau a phrofiadau
  • Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo materion addysg sy’n effeithio ar y gymuned LHDT+
  • Gweithio i wneud sefydliadau addysgol a sefydliadau eraill yn fannau diogel i bob cymuned LHDT+

 

Mae Grŵp Colegau NPTC yn dangos eu cefnogaeth i Fis Hanes LHDT+ trwy amrywiol ddulliau gyda baneri LHDT+ Pride i fyny ym mhob campws, ffeithluniau wythnosol sy’n rhoi trosolwg o Fis Hanes LHDT, lansio Cymdeithas LGBTQ+ fel gofod rhithwir i fyfyrwyr LHDT+ gymdeithasu a darparu cefnogaeth yn ogystal â hyfforddiant ymwybyddiaeth LHDT+ rheolaidd i’r holl staff sy’n cynnwys cysyniadau allweddol a sut i gefnogi pob myfyriwr LHDTQ+.

 

Yma yn yr Uned Datblygu Busnes, rydym yn ymfalchïo mewn gweithio gydag ystod amrywiol o unigolion a bod yn gynhwysol. Fel rhan o’r Coleg, mae ein tîm yn cael eu hannog i gefnogi Mis Hanes LHDT+ a mynychu’r hyfforddiant sydd ar gael gyda’r nod o greu perthnasoedd positif LHDT+ ym mhopeth a wnawn.

I gael rhagor o wybodaeth am Fis Hanes LHDT+, ewch i https://lgbtplushistorymonth.co.uk/

Mae yna adnoddau amrywiol ar gael ar gyfer y gymuned LGBTQ+ felly rydyn ni wedi rhestru rhai isod…