Regional Learning & Skills Partnership – have your say!

The Regional Learning and Skills Partnership continue to monitor the impact of COVID-19 on businesses across the region of South West Wales and with the end of the furlough scheme approaching this work has never been more important.

We have consulted with hundreds of businesses over the last few months and whilst this has allowed us to provide a good level of evidence to Welsh Government, we need more timely and relevant intelligence.

This short survey is our primary method of capturing the challenges that you’re facing, any new skills issues identified and what support you need to recover. It has been and continues to be a challenging time, therefore it is vitally important that all businesses are heard so that decisions at the highest level are informed by evidence. The survey closes on the 8th of October.

Have your say today – complete the survey and then share it with your business contacts!

Click here to access the survey – https://www.surveymonkey.co.uk/r/9932XVT

 


Mae’r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol yn parhau i fonitro effaith COVID-19 ar fusnesau ledled rhanbarth De Orllewin Cymru, ac wrth i’r cynllun ffyrlo ddirwyn i ben, ni fu erioed amser pwysicach i wneud y gwaith hwn.

Rydym wedi ymgynghori â channoedd o fusnesau dros y misoedd diwethaf ac er bod hyn wedi caniatáu inni ddarparu lefel dda o dystiolaeth i Lywodraeth Cymru, mae angen mwy o wybodaeth amserol a pherthnasol arnom.

Yr arolwg byr hwn yw ein prif ddull o ddal yr heriau rydych chi’n eu hwynebu, unrhyw faterion sgiliau newydd a nodwyd a pha gefnogaeth sydd ei hangen arnoch i adfer. Mae wedi bod, ac yn parhau i fod yn gyfnod heriol, felly mae’n hanfodol bwysig bod pob busnes yn cael ei glywed fel bod penderfyniadau ar y lefel uchaf yn cael eu llywio gan dystiolaeth. Mae’r arolwg yn cau ar Hydref 8fed.

Cwblhewch yr arolwg i ddweud eich dweud, a wedyn ewch i’w rannu gyda’ch cysylltiadau busnes!

Cliciwch y ddolen yma i gwblhau yr arolwg – https://www.surveymonkey.co.uk/r/NK7XQZD