Partneriaethau Sero Net

Mae cydweithredu a gweithio ochr yn ochr â busnesau eraill yn hanfodol i gyrraedd Sero Net. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o fusnesau, Arbenigwyr Diwydiant, a Chymdeithasau Masnach Uchel eu Parch.

ARPAS-UK

Mae Association of Remotely Piloted Aircraft Systems UK (ARPAS-UK) yn Gymdeithas Fasnach Nid-er-Elw. Nhw yw Llais Cyfunol diwydiant dronau’r DU. Eu hamcan ar y cyd yw cyflawni manteision defnyddio dronau ar gyfer economi’r DU a’r gymdeithas ehangach.

Ewch i’w gwefan: Dolen

 

BAFSA

British Automatic Fire Sprinkler Association (BAFSA) yw prif gymdeithas fasnach broffesiynol y DU ar gyfer y diwydiant chwistrellau tân.
Mae aelodau BAFSA yn gosod mwy nag 85% o’r gosodiadau chwistrellu a niwl dŵr yn y DU ac yn cynnwys mwyafrif sylweddol o osodwyr chwistrellu ardystiedig trydydd parti yn ogystal â gweithgynhyrchwyr; cyflenwyr; contractwyr; yswirwyr; y gwasanaethau tân ac achub ac eraill sydd â diddordeb yn y maes.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

BESA

Corff masnach a sefydliad aelodaeth yw BESA sy’n darparu ystod eang o wasanaethau cymorth o gyrsiau hyfforddi a chyngor i rannu arfer gorau a chyfleoedd i rwydweithio a dod o hyd i fusnes newydd.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

COLEG Y MYNYDD DU

Mae Coleg y Mynydd Du (CMD) yn goleg newydd sbon ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru, a’i nod yw creu dyfodol lle mae natur a phobl yn ffynnu. Mae CMD yn canolbwyntio ar yr her o sut i adeiladu cymdeithas deg a chyfiawn o fewn ffiniau planedol diogel.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

BPEC

Mae BPEC yn ddarparwr arbenigol o gymwysterau, asesiadau, cyrsiau hyfforddi a deunyddiau dysgu a gydnabyddir gan y diwydiant. Maent yn arweinydd ym maes datblygu sgiliau, gan ddarparu gwasanaethau i golegau, canolfannau hyfforddi preifat, cyflogwyr a dysgwyr ar draws y sectorau plymio, gwresogi, nwy ac ynni ehangach.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

BWF

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain (BWF) yw’r gymdeithas fasnach ar gyfer y diwydiant gweithgynhyrchu gwaith coed ac asiedydd yn y DU. Mae ganddynt dros 500 o aelodau sy’n cynnwys gweithgynhyrchwyr, dosbarthwyr a gosodwyr drysau, ffenestri, ystafelloedd gwydr, grisiau, dodrefn pren, pob math o waith saer mewnol a phensaernïol pwrpasol yn ogystal â chyflenwyr i’r diwydiant. Mae’r sector gwaith coed yn ei gyfanrwydd yn ddiwydiant gwerth £3.8 biliwn sy’n gweithredu wrth galon gweithgynhyrchu’r DU.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

CHIC

Mae CHIC yn gonsortiwm cydweithredol, nid-er-elw, sy’n eiddo i’r aelodau ac sy’n cael ei lywodraethu ganddynt, yn darparu atebion caffael cydymffurfiol a chymorth masnachol i’w haelodau mewn partneriaeth â’r gadwyn gyflenwi. Maent yn sicrhau arbedion i’w haelodau ac wedi’u hymrwymo i sicrhau canlyniadau amgylcheddol gwell a gwerth cymdeithasol ychwanegol drwy bopeth a wnânt. Mae eu helusen gofrestredig CHIP yn sicrhau bod difidendau gwerth cymdeithasol yn cael eu darparu o ganlyniad uniongyrchol i weithgareddau caffael CHIC.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Core Learning

Mae Core Learning wedi bod ar flaen y gad o ran darparu eDdysgu ers dros 15 mlynedd. Maent yn darparu un pwynt mynediad i dros 2000 o gyrsiau gan 50 o gyhoeddwyr blaenllaw. Maent yn cyfuno’r ehangder a dyfnder hwn o gynnwys ag opsiynau prynu hyblyg i ddiwallu anghenion amrywiol prynwyr e-ddysgu.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Creative Difference Training

Mae Creative Difference Training yn gwmni datblygu a dysgu sefydliadol sy’n cynnig amrywiaeth gynhwysfawr o weithdai hyfforddi a gweithgareddau datblygu sy’n canolbwyntio ar Welliant Parhaus, Six Sigma, a chyfleoedd datblygu Arweinyddiaeth a Rheolaeth.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

ECA

ECA represents organisations which design, install and integrate engineering services. At present, there are approaching 3000 ECA member organisations, with a combined industry turnover in excess of £6 billion annually. ECA has been a driving force in the electrotechnical and engineering services industry since its formation in 1901, and continues to work on improving standards, supporting the industry and creating a sustainable business environment. We and our members are actively involved with Welsh Government, Qualifications Wales, education providers and many others in developing the workforce essential to the safe and efficient installation of green and smart energy systems across Wales. Electricians’ and electrical contractors’ centrality to the Net Zero transformation of Wales is recognised both in Welsh Government’s Net Zero Skills Action Plan and ECA’s own Leading the Charge campaign.
Visit their website: Link

 

E-Careers

Mae E-Careers yn sefydliad EdTech sy’n darparu cyrsiau a gydnabyddir gan y diwydiant ac atebion uwchsgilio i unigolion a sefydliadau.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

ECITB

Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Peirianneg Adeiladu (ECITB) yw’r corff sgiliau, safonau a chymwysterau a arweinir gan gyflogwyr ar gyfer datblygu gweithlu peirianneg adeiladwaith Prydain Fawr. Yn gorff hyd braich o Lywodraeth y DU, mae ECITB yn adrodd i’r Adran Addysg.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Elmhurst Energy

Elmhurst yw darparwr annibynnol mwyaf y DU o ran asesu ynni, ôl-osod a hyfforddiant proffesiynol eiddo, meddalwedd ac achredu.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Y FIS

FIS yw’r corff cynrychioliadol nid-er-elw ar gyfer y sector gorffeniadau a rhannau mewnol adeiladau gwerth £10 biliwn yn y DU. Mae’r sefydliad yn bodoli i gefnogi eu haelodau, gwella diogelwch, lleihau risg, gwella cynhyrchiant a sbarduno arloesedd yn y sector.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

TYFU CANOLBARTH CYMRU

Mae Tyfu Canolbarth Cymru’n bartneriaeth ranbarthol a threfniant ymgysylltu rhwng y sectorau preifat a chyhoeddus, a gyda Llywodraeth Cymru. Nod y bartneriaeth yw cynrychioli buddiannau’r rhanbarth a blaenoriaethau ar gyfer gwelliannau i’r economi leol.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

CARTREFI FEL GORSAFOEDD PŴER

Nod y prosiect Cartrefi fel Gorsafoedd Pŵer yw profi’r cysyniad yn y sector cyhoeddus ar raddfa gymharol fach gyda’r bwriad wedyn o gynyddu gweithgarwch mewn sectorau eraill ar draws Dinas-Ranbarth Bae Abertawe.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Installation Assurance Authority

Installation Assurance Authority (IAA) yw’r awdurdod technegol a’r corff diwydiant sy’n darparu fframwaith sicrhau ansawdd o dan un llwyfan gydymffurfiaeth. Mae eu fframwaith yn rhoi’r hyder i berchnogion tai, rhanddeiliaid allweddol a chyllidwyr bod gwaith inswleiddio’n cael ei wneud at y safonau uchaf ac yn amodol ar lefel o drylwyredd a gwyliadwriaeth sy’n helpu sicrhau y caiff ei wneud ‘Yn Gywir y Tro Cyntaf’.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

MCS

Gan weithio gyda diwydiant, mae MCS yn diffinio, yn cynnal ac yn gwella ansawdd trwy ardystio technolegau a chontractwyr ynni carbon isel – gan gynnwys pympiau gwres, solar, biomas, gwynt a batris storio. Nod MCS yw datgarboneiddio gwres a phŵer yng nghartrefi’r DU drwy roi hyder mewn ynni a gynhyrchir gartref.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

MOBIE

Mae MOBIE yn hyrwyddo pwysigrwydd Cartrefi, Addysg, Arloesedd ac Ysbrydoliaeth i sbarduno eu huchelgais am safonau byw gwell.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL CASTELL-NEDD PORT TALBOT

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys mwy na 6,500 o bobl gan gynnwys 64 o gynghorwyr sy’n cynrychioli 42 o wardiau, oll yn cydweithio i wasanaethu pobl, cymunedau a busnesau Castell-nedd Port Talbot.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Net Ret Group LTD

Mae NetRet Group yn darparu’r hyfforddiant, yr ardystiad a’r cymorth sydd eu hangen ar y sector tai, contractwyr, unigolion, a gweithwyr hunan-gyflogedig ar draws y DU i wneud gwaith arbed ynni ar gartrefi.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Offsite Alliance

Sefydliad deinamig ac arloesol yw Offsite Alliance sydd ar flaen y gad o ran hyrwyddo a datblygu’r diwydiant adeiladwaith. Gyda chenhadaeth i sbarduno arferion adeiladu cynaliadwy ac effeithlon, mae Offsite Alliance yn dod â grŵp amrywiol o weithwyr proffesiynol y diwydiant, rhanddeiliaid ac arweinwyr meddwl at ei gilydd i gyflymu mabwysiadu a thwf dulliau adeiladwaith oddi ar y safle.
Maent yn llwyfan gydweithredol sy’n hwyluso rhannu gwybodaeth, yn meithrin partneriaethau diwydiant, ac yn eiriol dros ddiwygiadau polisi i oresgyn rhwystrau a chynyddu’r potensial i sbarduno sector adeiladu mwy cynaliadwy, tryloyw a chydnerth.
Trwy drosoli arbenigedd cyfunol eu haelodau, eu nod yw chwyldroi’r ffordd y maent yn meddwl, yn caffael, yn dylunio, yn darparu ac yn cynnal a chadw eu hadeiladau.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

CYNGOR SIR POWYS

Cyngor Sir Powys (CSP) yw awdurdod lleol Powys, un o ardaloedd gweinyddol Cymru. Mae CSP yn darparu cannoedd o wasanaethau i bron i 60,000 o gartrefi, oll â’r nod o wasanaethu pobl, cymunedau a busnesau Sir Powys.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Robert Price

Robert Price yw masnachwyr adeiladu annibynnol mwyaf De-ddwyrain Cymru. Mae’n fusnes teuluol lleol gyda 28 o ganghennau yn y grŵp.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

RWE

Mae RWE yn bartner uchel ei barch sy’n cynhyrchu trydan, yn adeiladau systemau storio ac yn masnachu ynni. Mae’n un o brif gyflenwyr ynni adnewyddadwy ledled y byd, gyda ffermydd gwynt, trydan solar, a chyfleusterau batris storio mewn llawer o wledydd.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Solar Energy UK

Mae Solar Energy UK yn cynrychioli dros 350 o aelod-gwmnïau sy’n gweithredu yn sector ynni’r DU a thu hwnt. Mae synergeddau eithriadol Solar Energy â storio ynni, cerbydau trydan a gridiau clyfar yn golygu bod y diwydiant yn gweithio ar y rheng flaen o ran technoleg a newid systemau i gyflawni allyriadau carbon sero net.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Supply Chain Sustainability School

Mae Supply Chain Sustainability School yn gydweithrediad arobryn ar draws y diwydiant sy’n darparu mynediad at hyfforddiant mewn cyfoeth o wahanol feysydd gan gynnwys: Cynaladwyedd, Digidol, FIR, Adeiladwaith Darbodus, Rheolaeth, Oddi ar y Safle, Pobl a Chaffael.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Trustmark

TrustMark yw’r unig Gynllun Ansawdd a Gymeradwyir gan Lywodraeth y DU ar gyfer gwelliannau sy’n cael eu gwneud yn y cartref ac o’i amgylch.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

LLYWODRAETH CYMRU

Llywodraeth Cymru yw llywodraeth ddatganoledig Cymru. Dan arweiniad y Prif Weinidog, mae’n gweithio ar draws meysydd datganoledig sy’n cynnwys rhannau allweddol o fywyd cyhoeddus fel iechyd, addysg a’r amgylchedd.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Zero

Mae ZERO yn adeiladu cymuned fyd-eang sy’n codi ymwybyddiaeth, yn rhannu gwybodaeth ac yn grymuso ei haelodau i gyflawni ein gweledigaeth o ddiwydiant adeiladu di-garbon.
Ewch i’w gwefan: Dolen

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn bartner, cysylltwch â ni drwy glicio isod.