Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Mae galw cynyddol am weithwyr Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant i ddarparu ar gyfer poblogaeth y DU ac o ganlyniad, mae nifer cynyddol o gyfleoedd gwaith ar gael yn y sector hwn.

Mae staff yn yr Ysgol Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant yn arbenigwyr yn y diwydiant yn ogystal â darlithwyr. Ein nod yw cefnogi a gofalu am fyfyrwyr i sicrhau eu bod yn llwyddo yn eu dewis faes.

Yn ogystal, mae disgwyl i bob myfyriwr gwblhau lleoliad cysylltiedig yn y gwaith, gyda ffocws ar sgiliau cyflogadwyedd a rhifedd a llythrennedd gwell.

Mae’r Ysgol yn cynnig hyfforddiant iechyd, cymdeithasol a gofal plant masnachol i awdurdodau lleol. Mae pob myfyriwr yn gwneud gwaith elusennol a chodi arian trwy gydol y flwyddyn ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.

Anogir myfyrwyr hefyd i gwblhau cwrs cyfathrebu Cymraeg a gwella eu sgiliau rhyngbersonol trwy weithgareddau grŵp a digwyddiadau codi arian.

Yn fwy na hynny, rydym yn darparu cyrsiau o Lefel 2 hyd at Radd Anrhydedd BSc.

Ar ben hynny, gall myfyrwyr symud ymlaen trwy’r Ysgol o raglenni Addysg Bellach i Addysg Uwch ac i gyflogaeth.

Mae modelau rôl Dynamo (arbenigwyr o’r diwydiant) yn dod i mewn i’r ysgol i roi sgyrsiau i’r myfyrwyr.

Yn benodol, mae Pennaeth yr Ysgol yn cadeirio Rhwydwaith HSC Colegau Cymru ac yn eistedd ar weithgorau yn yr ardal leol mewn partneriaeth â’r awdurdod lleol a sefydliadau cysylltiedig.

I grynhoi, gall cyrsiau arwain at yrfa fel athro, cynorthwyydd dysgu, ymarferydd gofal plant, therapydd lleferydd ac iaith, nyrs, parafeddyg, neu weithiwr cymdeithasol.

Fel arall, rydym yn cynnig cyrsiau amser llawn, rhan-amser, yn ystod y dydd, gyda’r nos a byr.

 

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

 

FacebookLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

FacebookLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Bannau Brycheiniog

FacebookGofal Iechyd, Cymdeithasol a Phlant – Coleg Bannau Brycheiniog

FacebookDiploma Estynedig CACHE mewn Gofal Plant – Coleg Y Drenewydd

FacebookCACHE Lefel 3 Gofal Plant – Coleg Y Drenewydd

Lefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

TwitterLefel 3 Gofal Iechyd a Chymdeithasol – Coleg Y Drenewydd

Cyrsiau
CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Dydd)
Cwnsela Lefel 2 (Rhan-Amser)
Deall Cefnogaeth i Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Rhan-Amser)
Diogelu Sylfaenol (Rhan-Amser)
Diogelu Uwch – Cyfrifoldebau Rheolwyr (Rhan-Amser)
Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Diploma CG L3 (Rhan-amser)