Diogelu Uwch – Cyfrifoldebau Rheolwyr (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r hyfforddiant yn rhoi lefel uwch o wybodaeth am faterion diogelu i ddysgwyr, a thrwy hynny yn eich helpu i ddatblygu’r gallu i weithredu ar bryderon am ddiogelwch a lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.

Dylai’r holl staff sy’n gweithio mewn ysgolion/lleoliadau gofal plant gael hyfforddiant i sicrhau eu bod yn gallu cyflawni eu rôl a’u cyfrifoldeb i ddiogelu plant.

 • Gofynion Mynediad

  Dim. Mae'r cymwysterau hyn wedi'u bwriadu ar gyfer dysgwyr dros 18 oed mewn ystod eang o leoliadau, gan gynnwys lleoliadau seiliedig ar waith a chymunedol eraill.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Dylai ennill y cymhwyster hwn gynyddu hyder a chymhelliant dysgwyr, a bydd y sgiliau y byddant yn eu hennill yn werthfawr mewn dysgu pellach, gwaith a bywyd yn gyffredinol. Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon gwaith presennol neu roi hwb i yrfa newydd sbon. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen.

 • Modiwlau’r cwrs

  • Deall eich rôl eich hun mewn perthynas â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod

  • Gallu adnabod gwahanol fathau o niwed, cam-drin ac esgeulustod

  • Gwybod sut i ymateb i ddatgeliad a'i gofnodi

 • Dull Asesu

  Asesir trwy gyfranogiad gweithredol mewn trafodaethau dosbarth.

 • Costau Ychwanegol

  Dim.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1 year