Sut y byddwn yn eich cefnogi

Cefnogaeth Fugeiliol

Un o’n prif amcanion yw sicrhau eich bod chi’n cael cefnogaeth dda trwy gydol eich astudiaethau. Rhoddir tiwtor personol i chi cyn gynted ag y byddwch yn cofrestru ac mae’r person hwn yn cwrdd â chi yn rheolaidd, bob wythnos fel rheol. Mae’ch tiwtor personol fel arfer yn un o’ch darlithwyr fel eu bod yn gallu meithrin gwybodaeth a chydberthynas â chi. Ef neu hi yw’r person y gallwch droi ato i gael help i ddatrys unrhyw broblemau rydych chi’n dod ar eu traws tra’ch bod chi’n fyfyriwr.

Cefnogaeth Iaith Saesneg Eithriadol

Mae’r Coleg wedi ymrwymo i’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau iaith Saesneg ac mae’n darparu o leiaf dwy awr o gefnogaeth Saesneg am ddim i chi bob wythnos. Darperir cefnogaeth ar lefel i weddu i’ch anghenion unigol. Yn sail i’n holl Raglenni mae cefnogaeth Iaith Saesneg sy’n berthnasol i ofynion unigol i gynyddu sgiliau a lefelau Saesneg a Thechnegol Saesneg cyffredinol. Bydd hyn yn eich cynorthwyo, lle bo angen, i gynyddu eich lefelau IELTS ar gyfer symud ymlaen i astudiaeth bellach.

Gwasanaethau Myfyrwyr Dosbarth Cyntaf

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn darparu gwasanaethau integredig, proffesiynol sy’n canolbwyntio ar y myfyriwr fel y gallwch ddatblygu a chyflawni’ch potensial llawn. P’un a oes angen gwybodaeth gyffredinol neu gyngor arbenigol arnoch chi, gallwch chi alw heibio a gofyn am yr hyn sydd ei angen arnoch chi.

Mae ein tîm o gynghorwyr myfyrwyr cyfeillgar wrth law i gynnig arweiniad, cyngor a chefnogaeth ar ystod eang o faterion, sy’n cynnwys help gyda materion personol (mae gan y Coleg ddau gynghorydd proffesiynol); a chymorth gyda phryderon personol.

Mae Llyfrgelloedd Gyrfaoedd wedi’u lleoli yn y Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae cynghorwyr gyrfaoedd yn mynychu sesiynau tiwtorial yn rheolaidd i’ch cynorthwyo gyda’ch dewis o gyrsiau a gyrfaoedd.

Adnoddau Dysgu Dosbarth Cyntaf

Ar ein campysau, fe welwch Ganolfannau Adnoddau Dysgu (LRCs) â chyfarpar da sy’n darparu mynediad i’r gwasanaethau a’r adnoddau sydd eu hangen arnoch i lwyddo yn eich astudiaethau. Yn ogystal â chasgliad helaeth o lyfrau, papurau newydd, cylchgronau a deunyddiau clyweledol, mae ein canolfannau hefyd yn cynnig mynediad diderfyn am ddim i’r Rhyngrwyd, Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Coleg, ffynonellau gwybodaeth electronig a chronfeydd data ar-lein.

Bydd gennych hefyd eich cyfrif e-bost Coleg eich hun am ddim a mynediad at gyfrifiaduron personol amlgyfrwng a’r feddalwedd ddiweddaraf. Benthycir llyfrau a deunyddiau printiedig eraill i chi i’w defnyddio gartref, ond os yw’n well gennych astudio ar y campws, darperir amrywiaeth o leoedd, ar gyfer hunan-astudio tawel a gwaith grŵp. Mae gan y canolfannau hefyd lungopïwyr hunanwasanaeth ac offer swyddfa fel rhwymwyr a lamineiddwyr.

Mae’r LRCs yn cael eu staffio gan gynghorwyr profiadol a all eich helpu i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch, a sicrhau eich bod yn cael y gorau o’r offer a’r adnoddau a ddarperir. Mae’r cynghorwyr hefyd yn cynnig cyngor a hyfforddiant un i un ar sut i wella sgiliau ymchwil unigol, chwilio’r Rhyngrwyd ac astudio. Pan ddewch yn fyfyriwr yn y Coleg, cewch eich annog i alw heibio i’r canolfannau yn ystod eich amser eich hun ac efallai y byddwch hefyd yn ymweld â nhw gyda’ch darlithwyr i gael gweithdai a gwersi anffurfiol.

Cadw mewn cysylltiad â’r cartref

Mae gan bob myfyriwr fynediad am ddim i’r Rhyngrwyd a chyfleusterau e-bost ar ein safleoedd Coleg.