Mae’r Academi Chwaraeon yng Ngholeg Bannau Brycheiniog Grŵp NPTC yn cymryd dull aml-ddimensiwn o wella perfformiad a disgyblaeth athletaidd.
Mae cyfleusterau Canolfan Hamdden Aberhonddu yn cynnwys trac athletau, cae AstroTurf, neuadd chwaraeon, a chwrt pêl-rwyd.
Ar y safle, mae gan y Coleg ei gae hyfforddi ei hun a’i Ganolfan Cryfder a Chyflyru o’r radd flaenaf.
Yn anad dim, mae gennym gyfleusterau addysgu modern sy’n cynnwys tair ystafell addysgu, cyfleuster TG, a labordy chwaraeon; pob un â byrddau gwyn rhyngweithiol.

 

CYRSIAU CHWARAEON

Rydym yn cynnig nifer o gyrsiau chwaraeon fel Chwaraeon Lefel 2 a Sgil Awyr Agored, Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff a’r Radd Sylfaen mewn Hyfforddi a Pherfformio Chwaraeon.

Bydd cynnwys y cyrsiau hyn yn adlewyrchu’r dull perfformio ar gyfer pob un o’r chwaraeon.

Yn fwy penodol, bydd cyrsiau’n cynnwys dulliau traddodiadol fel anatomeg, ffisioleg, maeth chwaraeon, i ddisgyblaethau cymharol fodern fel hyfforddi chwaraeon a thylino chwaraeon.

Mae gan y cwrs Lefel 3 record wych am gael myfyrwyr i Addysg Uwch, gyda chynigion yn cael eu derbyn gan brifysgolion chwaraeon gorau fel Caerdydd Metropolitan a Loughborough.

Ynghyd â’r prif gymwysterau chwaraeon, rydym yn cynnig cymwysterau ychwanegol i fyfyrwyr yng Ngwobr Arweinyddiaeth Gweithgaredd NVQ L2, Gwobr Hyfforddwyr Ffitrwydd CYQ Lefel 2/3 a Gwobr Arweinydd Chwaraeon Cymunedol.

 

Y GANOLFAN CRYFDER A CHYFLYRU “COUGAR POWER”

Mae’r rhaglenni mwyaf arloesol ac effeithiol ar gael i fodloni newidynnau ffitrwydd perfformiad elitaidd: cyflymder, ystwythder, cryfder, cydbwysedd, a symudedd deinamig.

Rydym yn darparu sesiynau trwy ein rhaglenni coleg sydd wedi’u cynllunio i gyd-fynd yn effeithiol ag astudio academaidd a hyfforddi chwaraeon arbenigol.

 

ACADEMÏAU CHWARAEON

Mae gan fyfyrwyr hefyd fynediad at hyfforddiant o ansawdd uchel ym maes pêl-droed, pêl-rwyd, hoci a rygbi.

Bydd pob un o’n sesiynau hyfforddi yn canolbwyntio ar ddatblygu technegau, sgiliau a thactegau ar lefel unigolyn, uned a thîm.

Bydd ein gemau chwaraeon fel arfer yn digwydd ar brynhawn Mercher.

Yn ogystal, mae gennym gysylltiadau â chlybiau a sefydliadau lleol a fydd yn darparu arbenigedd hyfforddi i fyfyrwyr.

O ganlyniad, mae gennym record o lwyddiant chwaraeon wrth ennill pencampwriaethau cenedlaethol mewn amrywiaeth o chwaraeon.

Ar y cyd, gallwn hefyd frolio capiau rhyngwladol 50+ ar draws ystod o chwaraeon. Ymhlith y rhain mae jiwdo, tenis bwrdd, hoci, rygbi, pêl-rwyd, pêl-droed, hwylio, beicio mynydd a badminton.

Ar ben hynny, mae gan yr Academi fynediad at swyddog a all hybu iechyd a lles i’r holl staff a myfyrwyr ledled y Coleg.

Fel arall, mae’r gweithgareddau hamdden hyn ar gael y tu allan i’r rhaglenni perfformio elitaidd traddodiadol.

 

Lawrlwytho ein llyfryn

 

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

Facebook