Cynaliadwyedd

Polisi Amgylcheddol

Mae Grŵp Colegau NPTC yn sefydliad Addysg Drydyddol ac Bellach wedi’i leoli ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Mae’r Coleg yn cynnig dros 370 o gyrsiau i ddarparu ar gyfer 12,257 o ddysgwyr yn rhan amser neu’n llawn amser ac yn cyflogi dros 800 o aelodau staff. Mae adeiladau Grŵp Colegau NPTC yn cynnwys wyth campws sydd ag arwynebedd gros o 42.191m² ac sydd wedi’u lleoli ar draws tair (3) sir: Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r Coleg yn cynnig rhaglen gyffrous ac eang o gyrsiau i weddu i’r mwyafrif o anghenion naill ai’n rhan-amser neu’n llawn amser ac yn cynnwys: Dysgu Oedolion; Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu; Rheolaeth Busnes ac Astudiaethau Hamdden; Arlwyo, Pobi a Lletygarwch; Cyfrifiadura a TG; Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig; Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio; Peirianneg; Iechyd, Cymdeithasol a Gofal Plant; Garddwriaeth, Trin Gwallt a Harddwch; Mathemateg a Gwyddoniaeth; Chwaraeon a Gwasanaeth Cyhoeddus; Astudiaethau Cymdeithasol ac Ieithoedd; ac Astudiaethau Cyn-Alwedigaethol.

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym yn cydnabod bod ein holl weithgareddau yn cael rhyw fath o effaith amgylcheddol ar lefelau lleol, rhanbarthol a byd-eang. Felly, rydym yn ymdrechu i gyflawni pob gweithgaredd mewn ffordd sy’n amgylcheddol gyfrifol, gan fabwysiadu dull cynaliadwy o’n holl weithrediadau i leihau unrhyw effeithiau andwyol y maent yn eu cael ar yr amgylchedd. Ein nod yw cyflawni hyn trwy:

  • Gosod targed lleihau ynni blynyddol o 5% yn unol ag amcanion Amgylcheddol Llywodraeth Cymru
  • Gwneud defnydd mwy effeithlon o’n hadnoddau naturiol
  • Gwell rheolaeth, monitro ac asesu defnydd ynni a dŵr trwy systemau monitro mesuryddion uwch
  • Mentrau ymwybyddiaeth a hyfforddiant staff / myfyrwyr
  • Gweithredu argymhellion Adolygiad Rheoli Gwastraff 2005 sy’n nodi y gellir ailddefnyddio ac ailgylchu hyd at 85% o wastraff
  • Lleihau ein hallyriadau i’r awyr trwy ein Cynllun Rheoli Teithio

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, rydym hefyd yn ymroddedig i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â deddfwriaeth amgylcheddol, atal llygredd ac rydym wedi ymrwymo i’r egwyddor o wella’r amgylchedd yn barhaus. Rydym yn ymdrechu i gyflawni ein hymrwymiadau trwy:

  • Monitro ac adolygu perfformiad amgylcheddol Grŵp Colegau NPTC, gan wneud gwelliannau a diwygiadau lle bo angen
  • Cynnal gwiriadau rheolaidd i sicrhau cydymffurfiad cyfreithiol llawn
  • Mae Cynllun Parodrwydd ac Ymateb Brys yn helpu i atal llygredd yn y Coleg, gan sicrhau bod citiau gollwng o’r maint cywir yn hawdd eu cyrraedd
  • Codi ymwybyddiaeth staff trwy gyrsiau hyfforddi a chyfarfodydd adrannol ar faterion amgylcheddol (eitem sefydlog ar yr agenda)

Bydd Grŵp Colegau NPTC yn ymdrechu i sicrhau bod ein Polisi Amgylcheddol yn cael ei weithredu a’i gydymffurfio’n llawn a bydd yn diweddaru’r Polisi yn flynyddol fel rhan o’r adolygiad amgylcheddol blynyddol o System Rheoli Amgylcheddol Grŵp Colegau NPTC.

Dadlwythiadau
Business Continuity Templates Business Impact Analysis
Documents List
ENV000 EMS Index – NPTC
ENV00 Roles and Responsibilities 2014 – Updated
ENV01 Environmental Policy 2014 draft
ENV02 Environmental Statement version 5
ENV03 Environmental Review Update 2014 – NPTC Group
ENV04 Register of Environmental Legislation Version 2014 – Post Audit Version
ENV05 Environmental Compliance Checklist
ENV06 Waste Management Table 2014 – Updated
ENV08 Aspects Register version 2 October 2014 – Updated
ENV09 Objectives and Targets version 2
ENV10 Emergency Preparedness PCP 2014 – Updated
ENV11 Monitoring Environmental Performance
ENV12 Training 2014 – Updated
ENV13 Related Documents
ENV14 EMS index – NPTC
ENV15 EMS Introduction – NPTC
ENV16 Environmental Review Monitoring and Measuring Procedure 2014 – Update
ENV17 Managing Legal Compliance Procedure – NPTC
ENV18 Aspects Register Procedure 2014 – Updated
ENV20 Emergency Preparedness Procedure – NPTC
ENV21 External Communication Procedure – NPTC
ENV22 Internal Communication Procedure 2014
ENV23 Environmental Statement Procedure – Updated
ENV24 Dealing with Chemical spills
ENV25 Plan against spreading of invasive species
ENV26 Document Control Procedure – NPTC
ENV27 Conformance Reporting and Corrective Action Procedure 2014
ENV27 Conformance Reporting and Corrective Action Procedure_Llandarcy Oil Spill 2012
ENV28 Related College Procedures and their Locations – NPTC
Environmental Review Update 2014 – NPTC Group