Polisi chwythu’r chwiban

Bydd Grŵp Colegau NPTC yn cynnal ei fusnes gyda gonestrwydd ac uniondeb ac yn disgwyl i’r holl staff gynnal safonau uchel. Fodd bynnag, mae pob sefydliad yn wynebu’r risg y bydd pethau’n mynd o chwith o bryd i’w gilydd, neu o atal ymddygiad anghyfreithlon neu anfoesegol yn ddiarwybod.

Mae diwylliant o fod yn agored ac yn atebol yn hanfodol er mwyn atal sefyllfaoedd o’r fath rhag digwydd ac i fynd i’r afael â nhw pan fyddant yn digwydd. Dylai staff riportio amheuaeth o gamwedd cyn gynted â phosibl, gan wybod y bydd eu pryderon yn cael eu cymryd o ddifrif a’u hymchwilio fel sy’n briodol, ac y bydd eu cyfrinachedd yn cael ei barchu.

Polisi chwythu’r chwiban

Polisi Gwrth-lygredd a Llwgrwobrwyo