Lluoswch: Rhifedd – Maes (Rhan-Amser: eDdysgu)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r wers hon yn disgrifio sut i gyfrifo arwynebedd gwahanol arwynebeddau a siapiau gan gynnwys sgwariau, petryalau, trionglau a chylchoedd gan ddefnyddio gwerthoedd a dulliau penodol.

Mae’r gallu i gyfrifo arwynebedd rhywbeth yn bwysig iawn yn y byd go iawn. Mae gan y defnydd o ardal lawer o gymwysiadau ymarferol mewn amrywiol ddiwydiannau gan gynnwys adeiladu, ffermio, pensaernïaeth a gwyddoniaeth. Gellir defnyddio ardal gyfrifo hefyd mewn bywyd bob dydd er enghraifft wrth osod carped newydd mewn ystafell. Byddai angen i chi gyfrifo arwynebedd yr ystafell honno i benderfynu faint o garped sydd ei angen. Mae’r wers hon yn canolbwyntio ar gyfrifo arwynebedd siapiau amrywiol gan gynnwys sgwariau, petryalau a chylchoedd. Gall myfyrwyr symud drwy’r pwnc hawdd ei lywio hwn a magu’r hyder i hybu eu dysgu.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae uwchsgilio yn eich sgiliau rhifedd i lefel 2 yn ofyniad sylfaenol ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol. Gall hefyd eich arwain at gyrsiau lefel 3 sy'n ymwneud â mathemateg neu fathemateg.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y cwrs yn cwmpasu 4 uned Agored Cymru ar lefel 2, yn naturiol yn cyflwyno tua 80% o’r fanyleb TGAU. O ganlyniad, mae nifer o gyfleoedd trwy gydol y cwrs i ennill gwybodaeth a chymwysterau Agored Cymru gyda’r nod yn y pen draw o ennill cymhwyster TGAU mathemateg. Gall y cyrsiau fod yn rhai anachrededig ond bydd tystysgrif y Coleg i gydnabod cyflawniadau.
  Yr unedau Agored Cymru a gwmpesir yn Haen 2 fydd:
  Rhif Lefel 2, (RB12CY036)
  Lefel 2 Siâp, Gofod a Mesur, (RB12CY038)
  Algebra a Graffiau Lefel 2, (RB12CY035)
  Lefel 2 Trin Data a Thebygolrwydd, (RB12CY037)
  Bydd pob uned yn cael ei chyflwyno dros gyfnod o 7 wythnos, mewn sesiynau 3 awr, gan roi 21 awr o gyfanswm amser cyflwyno.

 • Dull Asesu

  Bydd asesiadau priodol yn cael eu hintegreiddio i'r amser cyflwyno trwy gydol y cwrs a bydd myfyrwyr yn cael cefnogaeth lawn i baratoi ar gyfer yr asesiadau hyn gan eu darlithydd. Gall asesiadau fod ar amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys taflenni gwaith, profion wedi'u hamseru, neu gwblhau portffolio.
  Mae unedau lefel 2 Agored Cymru wedi'u mapio yn erbyn manyleb TGAU Mathemateg CBAC. Mae tua 80% o orgyffwrdd. Felly, wrth astudio unedau Agored Cymru bydd manyleb Mathemateg CBAC yn cael ei chyflwyno. O ganlyniad, efallai y bydd rhai myfyrwyr am roi cynnig ar yr arholiadau TGAU erbyn Mai 2024 os byddant yn cwblhau pob un o’r pedair uned Agored Cymru o fis Medi 2023. Bydd myfyrwyr yn cael eu harwain gan eu darlithwyr ynghylch y lefel fwyaf priodol i roi cynnig arni, gan ddewis naill ai’r Sylfaen, Canolradd neu Uwch. papur haen TGAU Mathemateg.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1H

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility