Adnoddau Ariannol

Cyflwyniad

Mae’r adran hon yn ymdrin â gwybodaeth am strategaeth y sefydliad a rheolaeth adnoddau ariannol. Mae’r Uned Gyllid yn darparu gwasanaethau cyfrifyddu, caffael a chontractio, gan helpu i wneud y defnydd gorau o adnoddau a chyflawni cyfrifoldebau statudol. Bydd gwybodaeth a allai niweidio buddiannau masnachol y sefydliad yn cael ei heithrio rhag cael ei chyhoeddi.

2.1 Cyllid

Disgrifiad:
Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys polisïau a gweithdrefnau ariannol.

Paratoi a Dyrannu Cyllideb Papur Am ddim
Rheoli Cyllidebol Papur Am ddim
Incwm Grant a’r Defnydd Priodol o Gronfeydd Papur Am ddim
Talu Cyflogau a Chyflogau Papur Am ddim
Talu Treuliau Teithio a Chynhaliaeth Papur Am ddim
Gorchmynion ar gyfer Gwaith, Nwyddau a Gwasanaethau Papur Am ddim
Gweithdrefnau Tendro Papur Am ddim
Talu Credydwyr Papur Am ddim
Incwm Credyd Papur Am ddim
Ad-daliadau Ffioedd Dysgu Papur Am ddim
Polisi Adfer Dyled a Dileu Papur Am ddim
Gweithdrefnau a Chysoni Banc Papur Am ddim
Trefniadau Bancio, Casglu ac Adnau Papur Am ddim
Arian mân Papur Am ddim
Rheoli’r Trysorlys Papur Am ddim
Stocrestrau, Stociau a Storfeydd a Diogelwch Papur Am ddim
Yswiriannau Papur Am ddim
Cronfeydd answyddogol Papur Am ddim
Arlwyo Papur Am ddim
Cyfriflyfr Cyffredinol a Siart Cyfrifon Papur Am ddim
Papur Am ddim
Cadw Dogfennau Papur Am ddim
Deunydd Ysgrifennu Rheoledig Papur Am ddim
Riportio Colledion Papur Am ddim
Caffael Asedau Sefydlog, Gwarediadau a Dibrisiant Papur Am ddim
Gwrthdaro Buddiannau Papur Am ddim
Diogelu Data Papur Am ddim
Trefniadau a Chyfrifoldebau Archwilio Papur Am ddim
Is-gwmnïau Papur Am ddim
Twyll a Llygredd Papur Am ddim
Lwfansau Milltiroedd Car Papur Am ddim
Terfynau Gwariant Cymeradwy Papur Am ddim
Rhestr o Ddeiliaid Cyllideb Cymeradwy Papur Am ddim

2.2 Cynllunio Adnoddau

Disgrifiad:                                                                                                                                                                                Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys gwybodaeth sy’n diffinio sut mae’r Coleg yn ymgymryd â’i waith cynllunio a dyrannu adnoddau, sut mae’n rheoleiddio’r defnydd o adnoddau a sut mae’n cyhoeddi’r canlyniadau.

Polisi a Gweithdrefn ar Gaffael Papur Am ddim
Cyfrifon Archwiliedig Blynyddol Papur Am ddim
Papur Am ddim
Memorandwm Ariannol rhwng ELWa [FEFCW gynt] a’r Coleg Papur Am ddim
Cynllun Sefydliadol 2003 – 2006
2004 – 2007
Papur Am ddim
Adroddiad Blynyddol y Coleg Papur Am ddim
Cynllun Archwilio Mewnol Papur Am ddim
Adroddiadau Archwilio Mewnol Papur Am ddim
Strategaeth Rheoli Risg Papur Am ddim