Grŵp Colegau NPTC yn Arwain Gweithdy Arloesol i Gefnogi’r Sector Ôl-osod

Mae sector ôl-osod Cymru yn rhan allweddol o gynllun datblygu cynaliadwy’r genedl. Fodd bynnag, ar hyn o bryd mae’n wynebu prinder sylweddol o weithwyr medrus a chontractwyr sy’n gallu rheoli’r nifer cynyddol o brosiectau ôl-osod. Mae’r bwlch hwn wedi’i chwyddo gan yr ymchwydd yn y galw am wasanaethau ôl-osod o ansawdd, wedi’i ysgogi gan fentrau a ariennir gan y llywodraeth a’r angen dybryd am atebion ynni-effeithlon.

DULL RHAGWEITHIOL NETRET A GRŴP COLEGAU NPTC:

Gan ddeall natur hollbwysig yr her hon, mae NetRet Group a Grŵp Colegau NPTC wedi partneru’n rhagweithiol i greu ateb. Gan gydweithio â landlordiaid cymdeithasol Cymru, maent yn darparu gweithdai wedi’u teilwra i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i gontractwyr am y cyfleoedd a’r gofynion ar gyfer cael gwaith ôl-osod, yn enwedig ym maes inswleiddio.

Y GWEITHDAI: GRYMUSO CONTRACTWYR AR GYFER TYSTYSGRIF PAS 2030:

Un o nodweddion allweddol y fenter hon yw cyfres o weithdai 1 awr ar-lein. Mae’r sesiynau hyn wedi’u cynllunio i roi gwybodaeth hanfodol i gontractwyr ar gyfer ardystiad PAS 2030. Mae’r ardystiad hwn yn hanfodol i gontractwyr sy’n dymuno cymryd rhan mewn prosiectau ôl-osod, yn enwedig y rhai a lywodraethir gan landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru.
Nod y gweithdai yw egluro safonau PAS 2030 a TrustMark, gan sicrhau bod contractwyr yn cyrraedd y safonau ansawdd uchel a ddisgwylir mewn contractau landlordiaid cymdeithasol. Maent yn canolbwyntio ar y ddwy agwedd ymarferol, gan arwain contractwyr ar reolaeth prosiect effeithiol a strategaethau i wneud cais llwyddiannus am waith a ariennir.

GWELEDIGAETH Y DYFODOL: ADEILADU CYMUNED ÔL-OSOD FEDRUS:

Mae NetRet Group a Grŵp Colegau NPTC nid yn unig yn mynd i’r afael ag anghenion presennol y gweithlu ond maent hefyd yn buddsoddi yn y dyfodol. Eu nod yw sefydlu cronfa gynaliadwy o weithwyr proffesiynol medrus a all addasu i ofynion esblygol y sector ôl-osod. Mae’r fenter hon yn fwy nag ateb dros dro; ei nod yw meithrin cymuned wydn, fedrus i arwain y sector ôl-osod yng Nghymru ymlaen. Mae’r ffocws ar gymorth hyfforddi ar gyfer yr NVQs sydd eu hangen i ddangos cymhwysedd galwedigaethol yn y sector.

CASGLIAD: YMRWYMIAD I DDATBLYGIAD CYNALIADWY:

Mae’r ymdrech gydweithredol hon gan NetRet Group a Grŵp Colegau NPTC yn arddangos eu hymroddiad i sector ôl-osod Cymru. Drwy fynd i’r afael â’r prinder sgiliau yn uniongyrchol, maent yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod Cymru nid yn unig yn cyflawni ei hamcanion argyfwng hinsawdd ond hefyd yn hybu twf economaidd a datblygiad cymunedol. Mae’r fenter hon yn fodel o ymateb rhagweithiol a chynllunio strategol, sydd yn barod i gael effaith sylweddol ym myd ynni cynaliadwy ac adeiladwaith.

Dywedodd Kathryn Dunstan, Cyfarwyddwr Partneriaethau Grŵp Colegau NPTC, “Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio ochr yn ochr â Net Ret i ddarparu’r sgiliau a’r hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer prosiectau ôl-osod ledled Cymru. Bydd y sgiliau hyn yn hanfodol i sicrhau bod gosodwyr yn bodloni’r galw am effeithlonrwydd ynni yn ein cartrefi wrth i ni weithio tuag at Sero Net ac i sicrhau ein bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy’n darparu ansawdd a sicrwydd i berchnogion tai a phreswylwyr.”

 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad defnyddiwch y ddolen isod:

Eventbrite: Opportunities in Retrofit: Meeting the Standard

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch â Grŵp Colegau NPTC yn: business@nptcgroup.ac.uk