Cyrraedd eich Potensial

Mae ein Academi Chweched Dosbarth wedi ymrwymo i lwyddiant myfyrwyr. Am y rheswm hwnnw, rydym yn cynnig cefnogaeth gynhwysfawr i fyfyrwyr dawnus a thalentog. Mae hyn yn cynnwys:

  • Lleoli i mewn i grŵp tiwtorial arbenigol lle byddwch chi’n derbyn mentora gan diwtoriaid pwnc arbenigol
  • Y cyfle i fynd i ymweliadau â phrifysgolion gorau, e.e. Rhydychen, Caergrawnt, a Bryste
  • Cyngor ac arweiniad cynhwysfawr ar broses ymgeisio gymhleth UCAS i brifysgolion gorau a chyrsiau cystadleuol fel Meddygaeth, Deintyddiaeth, Gwyddor Filfeddygol a’r Gyfraith.
  • Paratoi cyfweliad a ffug gyfweliadau
  • Help i drefnu profiad gwaith
  • Gwahoddiad i fynychu cyflwyniadau a gyflwynir gan siaradwyr gwadd gan gynnwys, sgyrsiau blynyddol a gyflwynir gan y Gymdeithas Cemeg Frenhinol, Ysgol Feddygol Caerdydd a thiwtoriaid Derbyn Oxbridge.
  • Y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn gwella’ch cais fel Her Mathemateg, Olympiad Bioleg, Med-link, digwyddiadau STEM, a gweithgareddau cyfoethogi.
Mae ceisiadau i brifysgolion cystadleuol yn ymwneud â mwy na graddau rhagorol yn unig.

Rhaid i fyfyrwyr wneud dewis gwybodus ynghylch pynciau y maent am eu dilyn.

Yn ogystal, rhaid i fyfyrwyr ddeall y broses a’r systemau dewis cystadleuol, cyflwyno cais caboledig a rhagori mewn cyfweliad.

Yr un mor bwysig, nod yr Academi Chweched Dosbarth yw helpu myfyrwyr gyda phob un o’r uchod.

Seren: Cefnogi Disgyblion Disgleiriaf Cymru.

Mae Grŵp Colegau NPTC yn rhan o Raglen Disgleiriaf Seren: Cefnogi Cymru a ddyluniwyd i gefnogi myfyrwyr sy’n perfformio orau yng Nghymru i gyflawni eu potensial academaidd a chael mynediad i brifysgolion blaenllaw.

Fel rhan o’r canolbwynt, bydd gan fyfyrwyr fynediad at:

   • Darparu gweithgareddau cwricwlaidd ehangach
   • Grŵp cymheiriaid o fyfyrwyr sy’n cyflawni’n uchel
   • Cysylltiadau i’r prifysgolion gorau, myfyrwyr prifysgolion a graddedigion o gefndiroedd tebyg.

Trwy Hwb Seren, gallwn gynnig cymorth ac arweiniad ymarferol ychwanegol sydd eu hangen arnynt trwy gydol y broses ymgeisio. Yn bwysicaf oll, bydd hyn yn fanteisiol i fyfyrwyr wrth wneud cais am Brifysgolion gorau.

O ganlyniad, bydd yn gyfle gwych i fyfyrwyr fod yn rhan o rwydwaith gydag unigolion o’r un anian sy’n rhannu nodau tebyg.

Lawrlwytho taflen wybodaeth lawn yma

Lawrlwytho ffurflen gais yma