Trydanol a Phlymio L2 CORE mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu Adeiladu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Sylfaen ar gyfer Gwasanaethau Peirianneg Adeiladu yn gymhwyster newydd sbon lle byddwch yn astudio profiad UN crefft:

• Plymio a Gwresogi Domestig
neu
• Systemau ac offer electrodechnegol. (Gosodiad Trydanol)

Dyma’ch man cychwyn ar eich taith i ddod yn Beiriannydd neu Drydanwr Plymio a Gwresogi cymwys. Byddwch yn astudio dwy noson yr wythnos ar y campws perthnasol.

Ar ein campysau deheuol, bydd myfyrwyr sy’n dewis plymio wedi’u lleoli yng Nghastell-nedd a myfyrwyr sy’n dewis trydanol yn cael eu lleoli ar ein campws Afan. Gwnewch gais i’r campws perthnasol i weddu i’ch diddordeb.

Byddwch yn ymdrin â sgiliau crefft ymarferol, gwybodaeth swydd a thechnegau crefft uwch mewn plymwaith a gosodiadau trydanol. Byddwch hefyd yn dysgu dehongli lluniadau adeiladu a chyfrifo defnyddiau a chostiadau. Anogir myfyrwyr hefyd i gymryd rhan mewn Cystadlaethau Sgiliau fel modd o wella eu gallu ymarferol a datblygu sgiliau lefel uwch.

 • Gofynion Mynediad

  Dysgwyr 16+ oed sy’n gweithio ar hyn o bryd yn y sectorau gwasanaethau adeiladu a pheirianneg adeiladu neu’n bwriadu gweithio yn y sectorau hynny.
  Gweithredwyr safle sydd am ehangu eu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau yn y sector yn fwy cyffredinol.
  Dau TGAU graddau A-D mewn Saesneg a Mathemateg.

  Mae mynediad i fyfyrwyr aeddfed ar sail cyfweliad.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  • Gall dysgwyr symud ymlaen i Gymhwyster Dilyniant Lefel 2 naill ai fel plymwr neu drydanwr ac i lefel 3 mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu.
  • Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn galluogi myfyrwyr i symud ymlaen yn gyflym drwy'r rhaglen lefel 3.

 • Modiwlau’r cwrs

  Modiwlau Craidd:
  • Cyflwyniad i'r Amgylchedd Adeiledig
  • Cyflwyniad i'r crefftau yn y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  • Cyflwyniad i Gylch Bywyd yr Amgylchedd Adeiledig
  • Cyflogadwyedd yn y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  • Diogelu Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd wrth weithio yn y Sector Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
  • Cyflwyniad i dechnolegau sy'n dod i'r amlwg ym maes Adeiladu a'r Sector Amgylchedd adeiledig
  Naill ai
  • Plymio, Gwresogi ac awyru.
  NEU
  • Systemau ac offer electrodechnegol.

 • Dull Asesu

  Cymysgedd o waith cwrs, asesiadau ymarferol, ac arholiadau ar-lein.

 • Costau Ychwanegol

  Ffi Deunyddiau £195.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility