Rheoli Diogelwch Gwylwyr Lefel 4 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Trwy gwblhau’r cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn bodloni gofynion y diwydiant i gyflawni rolau rheoli gwylwyr yn cynnwys swyddog diogelwch.

Pwrpas y cymhwyster hwn yw cadarnhau cymhwysedd galwedigaethol a darparu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o Ddiogelwch Gwylwyr i ddysgwyr. Maent wedi’u mapio i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Skills Active (NOS) ar gyfer Diogelwch Gwylwyr 2019.

Mae’r Awdurdod Diogelwch Meysydd Chwaraeon (SGSA) yn arweinwyr ym maes diogelwch meysydd chwaraeon yn y DU ac wedi gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod cynnwys ein cymwysterau Diogelwch Gwylwyr yn adlewyrchu’r bygythiadau newidiol i ddigwyddiadau a mannau gorlawn.

Mae rhanddeiliaid yn cynnwys cyrff llywodraethu, swyddogion diogelwch, gweithredwyr lleoliadau, darparwyr hyfforddiant, asiantaethau’r llywodraeth, arbenigwyr pwnc a chymdeithasau masnach.

Mae Diploma Lefel 4 yr YMCA mewn Rheoli Gwylwyr wedi’i gynllunio i fodloni anghenion y rhan fwyaf o gyflogwyr, gan alluogi dysgwyr i ddangos y gofynion sylfaenol ar gyfer swyddog diogelwch mewn meysydd chwaraeon dynodedig a digwyddiadau mwy.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 16+ oed.
  Cyn y gellir ardystio dysgwyr ar gyfer y cymhwyster hwn, rhaid iddynt gwblhau:
  - Cwrs hyfforddi cynnal bywyd sylfaenol sy'n cynnwys: CPR, safle adfer, defnyddio diffibriliwr a sut i reoli gwaedu ee Dyfarniad Lefel 3 YMCA mewn Cymorth Cyntaf Brys yn y Gweithle (603/1902/1).
  - Cwrs Hyfforddiant Strategol Gweithredu Gwrthderfysgaeth (ACT).

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae cwblhau'r cymwysterau hyn yn rhoi mynediad i swyddi rheoli diogelwch gwylwyr gan gynnwys fel swyddog diogelwch ar gyfer meysydd chwaraeon dynodedig a digwyddiadau mwy.

 • Modiwlau’r cwrs

  Er mwyn cyflawni Diploma Lefel 4 YMCA mewn Rheoli Diogelwch Gwylwyr rhaid i ddysgwyr gwblhau wyth uned orfodol a thair uned ddewisol.
  Mae modiwlau gorfodol y cwrs yn cynnwys:
  - Cynllunio ar gyfer diogelwch pobl mewn digwyddiadau gwylwyr
  - Rheoli diogelwch a diogeledd pobl mewn digwyddiadau gwylwyr
  - Datblygu, gweithredu ac adolygu polisïau a gweithdrefnau ar gyfer diogelwch a diogeledd mewn digwyddiadau gwylwyr
  - Rheoli gwybodaeth ar gyfer gweithredu a gwneud penderfyniadau ar gyfer digwyddiadau gwylwyr
  - Rheoli adnoddau ar gyfer diogelwch a diogeledd mewn digwyddiadau gwylwyr
  - Rheoli risgiau mewn mannau gorlawn
  - Rheoli'r ymateb cychwynnol i ddigwyddiadau arwyddocaol neu fawr a chynllunio ar gyfer gwydnwch
  - Gweithio gydag eraill i wella gwasanaeth cwsmeriaid

  Mae modiwlau dewisol y cwrs yn cynnwys:
  - Monitro a datrys problemau gwasanaeth cwsmeriaid*
  - Recriwtio, dewis a chadw pobl
  - Cefnogi dysgu a datblygiad unigolion
  - Nodi a gwerthuso cyfleoedd ar gyfer arloesi a gwella
  - Dyrannu a monitro cynnydd ac ansawdd eich gwaith yn eich maes cyfrifoldeb
  - Datblygu eich gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd*
  - Rheoli Prosiectau
  - Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda chydweithwyr a rhanddeiliaid*

  *Argymhellir yn gryf mai dim ond dysgwyr nad ydynt wedi cwblhau cymhwyster lefel 3 mewn diogelwch gwylwyr yn flaenorol sy’n dewis yr unedau hyn.

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth
  Arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility