Lefel 3 Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogwr wneud trefniadau i sicrhau bod eu gweithwyr yn cael sylw ar unwaith os ydynt wedi’u hanafu neu’n sâl yn y gwaith. Mae hyn yn cynnwys cynnal asesiadau risg, penodi swm addas o gymorth cyntaf a darparu hyfforddiant cymorth cyntaf priodol.

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r sgiliau a’r hyder i ddysgwyr ymateb i ystod o ddamweiniau ac argyfyngau cymorth cyntaf a allai ddigwydd yn y gweithle.

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

 • Gofynion Mynediad

  Dim

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion a allai fod angen darparu cymorth cyntaf i rywun sydd wedi'i anafu neu'n mynd yn sâl yn y gwaith. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer cwmnïau bach, risg isel sydd angen yswiriant cymorth cyntaf sylfaenol, neu ar gyfer cwmnïau risg uchel mawr sydd angen cefnogaeth sylfaenol ar gyfer cynorthwywyr cyntaf llawn.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:

  - Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf)
  - Rheoli digwyddiad
  - Blaenoriaethau cymorth cyntaf
  - Dadebru
  - Anafiadau cyffredin yn y gweithle
  - Rheoli gwaedu
  - Trin anafedig anymwybodol
  - Cyfathrebu a chynnwys blychau cymorth cyntaf
  - Sioc
  - Llosgiadau a sgaldio

 • Dull Asesu

  Asesiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility