Hylendid Bwyd Lefel 3 RSPH (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs Dyfarniad Lefel 3 hwn mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i’r dysgwr oruchwylio diogelwch bwyd mewn amgylchedd arlwyo, gan sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth bwyd a gweithdrefnau ar gyfer monitro arferion hylendid da mewn ardal cynhyrchu bwyd.

Bydd gan y rhai sy’n cyflawni’r cymhwyster hwn y wybodaeth a’r ddealltwriaeth i gymryd cyfrifoldeb am weithdrefnau monitro diogelwch bwyd, nodi peryglon i ddiogelwch bwyd, cymryd camau priodol os oes unrhyw beryglon a chyfrannu at welliannau mewn arferion diogelwch bwyd.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at oruchwylwyr, arweinwyr tîm a rheolwyr llinell sy’n gweithio mewn amgylchedd arlwyo.

 • Gofynion Mynediad

  Bydd angen Tystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 2 arnoch gan gorff dyfarnu cydnabyddedig.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall y cwrs hwn arwain at swydd yn y diwydiant lletygarwch a/neu symud ymlaen i gwrs uwch, er enghraifft:
  -Lefel 4 Rheoli Diogelwch Bwyd

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
  •Cynllun eiddo ac offer bwyd
  •Bacteria a ffactorau risg
  •Dulliau rheoli tymheredd a gofynion cyfreithiol
  •Rheoli halogiad a chroeshalogi
  •Safonau uchel o hylendid personol
  •Ymwybyddiaeth o faterion diogelwch bwyd cyfredol
  •Glanhau, diheintio, gwaredu gwastraff a rheoli pla
  •Gwybodaeth gynyddol am ofynion Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol (HACCP).
  •Rôl y goruchwyliwr yn y cyfnod sefydlu a hyfforddi staff

 • Dull Asesu

  Arholiad

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

4D