Gwobr Lefel 4 yn y Sicrwydd Ansawdd Mewnol Prosesau ac Ymarfer Asesu (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cymhwyster hwn yn addas i chi os ydych am gael rôl y Gwiriwr Mewnol / Cymedrolwr ac aseswyr ac asesiad sicrhau ansawdd.

Mae’r Wobr Lefel 4 (dyfarniad V1 yn flaenorol) yn y Prosesau ac Ymarfer Sicrwydd Ansawdd Mewnol (IQA) yn gymhwyster 12 credyd a 90 awr dysgu dan arweiniad sy’n cynnwys 2 uned orfodol.

Mae’r cymhwyster hwn yn disodli’r V1. Mae’n rhan o’r gyfres newydd o gymwysterau ar gyfer aseswyr, sicrwydd ansawdd mewnol (IQA).

Mae’r cymhwyster hwn yn ofynnol ar gyfer:
Dilyswyr sy’n ymwneud â Chymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs) am y tair blynedd nesaf. Bydd angen i’r rhai sy’n cyflwyno’r cymwysterau hyn fod yn gymwys i fodloni gofynion strategaethau asesu Cod Ymarfer NVQ a Chynghorau Sgiliau Sector.

Bydd angen y cymwysterau hyn hefyd ar staff sicrhau ansawdd sy’n cyflwyno cymwysterau QCF sy’n defnyddio’r term ‘NVQ’ yn eu teitl.

Bydd angen i rai staff, sy’n gymwysterau sicrhau ansawdd o fewn y fframwaith QCF nad ydynt yn defnyddio’r term ‘NVQ’ yn eu teitlau, ond sydd â’r pwrpas o gadarnhau cymhwysedd galwedigaethol, feddu ar y cymhwyster IQA hwn.

Bydd y cymhwyster hwn yn ddefnyddiol i athrawon mewn ysgolion sy’n cyflwyno cymwysterau galwedigaethol gyda dysgu cymhwysol, fel BTEC Firsts a Nationals.

Cysylltwch â: business@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae hwn yn gwrs i ddod yn Sicrwydd Ansawdd Mewnol cymwys (IQA)

 • Modiwlau’r cwrs

  Uned 1: Deall Egwyddorion ac Arferion Sicrhau Ansawdd Asesu yn Fewnol sy'n rhoi cyfle i gysylltu gwybodaeth a dealltwriaeth sylfaenol â'r arfer o sicrhau ansawdd mewnol. Mae rhannu gwybodaeth a phrofiad â chyfoedion a chydweithwyr yn rhoi cyfle i rannu arfer da ac i fyfyrio ar ddulliau asesu.

  Uned 2: Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i chi gymhwyso egwyddorion a gofynion sicrhau ansawdd mewnol i gyd-destun gweithio go iawn a nodi ffyrdd i ddatblygu a gwella eich ymarfer.

 • Dull Asesu

  Dylai'r asesiad ganolbwyntio ar weithgareddau gwaith go iawn fel y gellir asesu tystiolaeth sy'n digwydd yn naturiol.

  RHAID i'r ystod o dystiolaeth uniongyrchol gynnwys:

  • monitro o leiaf DAU asesydd
  • asesiad o leiaf DAU ymgeisydd i bob asesydd
  • arsylwi ymarfer
  • archwilio cynhyrchion gwaith
  • cwestiynu (gellir ategu'r rhain, lle bo angen, gyda thrafodaeth broffesiynol, cyfrifon myfyriol neu ddatganiadau tystion)

  Rhaid bod gennych fynediad at aseswyr a bod â'r Wobr Asesydd L3.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2Y

Fee

£1250.00 – funding available, subject to eligibility