Gwobr Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Pediatreg (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd â chyfrifoldeb am ofal plant a babanod ar lefel broffesiynol sy’n darparu’r wybodaeth a’r cymhwysedd ymarferol i ddelio ag ystod o sefyllfaoedd cymorth cyntaf pediatreg.

Mae’r cymhwyster hwn yn cwrdd â gofynion Cyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r cymhwyster yn ddilys am dair blynedd o’r dyddiad cyflawni. Argymhellir bod y dysgwr yn mynychu hyfforddiant gloywi blynyddol. Bydd angen i’r dysgwr gwblhau’r cwrs llawn eto i wneud cais am dair blynedd arall.

 • Gofynion Mynediad

  Mae'r cymhwyster ar gael i ddysgwyr 16 oed neu'n hyn.

  Argymhellir y dylai dysgwyr feddu ar o leiaf Lefel 1 mewn llythrennedd neu gyfwerth i gyflawni'r cymhwyster hwn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Rydym hefyd yn cynnig cymwysterau mewn diogelu, iechyd a diogelwch, diogelwch bwyd a chymorth cyntaf ar gyfer iechyd meddwl pe bai dysgwyr yn dymuno arallgyfeirio.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r pynciau a ganlyn:

  - Deall rôl a chyfrifoldebau'r cynorthwyydd cyntaf pediatreg
  - Yn gallu asesu sefyllfa frys yn ddiogel
  - Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn sydd wedi cael sioc drydanol
  - Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn sy'n tagu
  - Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban a phlentyn â gwaedu allanol, anaffylacsis neu sy'n anymatebol
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy'n dioddef o sioc
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda brathiadau, pigiadau a mân anafiadau
  - Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sydd ag amheuaeth o anafiadau i esgyrn, cyhyrau a chymalau
  - Yn gallu darparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn yr amheuir ei fod yn dioddef o anafiadau i'w ben a'i asgwrn cefn
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda chyflyrau sy'n effeithio ar y llygaid, y clustiau a'r trwyn
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sydd â chyflwr meddygol acíwt neu salwch sydyn
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn sy'n profi eithafion tymheredd y corff
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn gyda llosgiadau a sgaldiadau
  - Gwybod sut i ddarparu cymorth cyntaf i faban neu blentyn yr amheuir ei fod yn wenwyno

 • Dull Asesu

  Asesir y cymhwyster trwy arddangosiad ymarferol, cwestiynu llafar ac asesiad ysgrifenedig.

 • Costau Ychwanegol

  Mae cyllid ar gael, yn amodol ar gymhwysedd, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility