Goruchwyliaeth Diogelwch Gwylwyr Lefel 3 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Trwy gwblhau’r cymwysterau hyn, bydd dysgwyr yn bodloni gofynion y diwydiant i gyflawni rolau goruchwyliol o fewn stiwardio a diogelwch gwylwyr.

Diben y cymwysterau hyn yw cadarnhau cymhwysedd galwedigaethol a darparu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth o Ddiogelwch Gwylwyr i ddysgwyr. Maent wedi’u mapio i Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Skills Active (NOS) ar gyfer Diogelwch Gwylwyr 2019.

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod yn 16+ oed.
  Cyn y gellir ardystio dysgwyr ar gyfer y cymhwyster hwn, rhaid iddynt gwblhau:
  - Cwrs hyfforddi cynnal bywyd sylfaenol sy'n cynnwys: CPR, safle adfer, defnyddio diffibriliwr a sut i reoli gwaedu.
  - E-ddysgu Ymwybyddiaeth o Weithredu Gwrthderfysgaeth (ACT) (Tystysgrif) neu gwrs Hyfforddiant Strategol Gweithredu Gwrthderfysgaeth (ACT) (Tystysgrif Estynedig)

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae cwblhau'r cymwysterau hyn yn rhoi mynediad i swyddi stiwardio a diogelwch gwylwyr goruchwyliol gan gynnwys ar gyfer digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth, gwyliau a charnifalau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Er mwyn cyflawni Tystysgrif Lefel 3 YMCA mewn Goruchwylio Diogelwch Gwylwyr rhaid i ddysgwyr gwblhau naw uned orfodol. Nid oes gofyniad i ddysgwyr sy’n cwblhau’r cymhwyster hwn gwblhau unedau dewisol, ond gallant ddewis gwneud hynny os yw’r unedau’n berthnasol i’w rôl.

  Mae modiwlau gorfodol y cwrs yn cynnwys:
  - Paratoi stiwardiaid a lleoliadau ar gyfer digwyddiadau gwylwyr
  - Rheoli a chynnal stiwardiaeth mewn ardaloedd dynodedig
  - Rheoli gwybodaeth ar gyfer gweithredu a gwneud penderfyniadau ar gyfer digwyddiadau gwylwyr
  - Datblygu a chynnal perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda rhanddeiliaid
  - Monitro a datrys problemau gwasanaethau cwsmeriaid
  - Rheoli ymateb cychwynnol i ddigwyddiadau sylweddol neu fawr a chynllunio ar gyfer gwydnwch
  - Rheoli risgiau mewn mannau gorlawn
  - Cynllun ar gyfer diogelwch pobl mewn digwyddiad gwylwyr
  - Manage the safety and security of people at spectator events

  Mae modiwlau dewisol y cwrs yn cynnwys:
  - Helpu i reoli a datrys gwrthdaro*
  - Delio â digwyddiadau mewn digwyddiadau gwylwyr*
  - Rheoli adnoddau ar gyfer diogelwch a diogeledd mewn digwyddiadau gwylwyr

  *Argymhellir yn gryf mai dim ond dysgwyr nad ydynt wedi cwblhau cymhwyster lefel 2 mewn diogelwch gwylwyr yn flaenorol sy’n dewis yr unedau hyn.

 • Dull Asesu

  Portffolio o dystiolaeth
  Arddangosiad ymarferol

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility