Cymorth Cyntaf Lefel 3 yn y Gwaith (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Rheoliadau Iechyd a Diogelwch (Cymorth Cyntaf) 1981 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cyflogwr wneud trefniadau i sicrhau bod eu gweithwyr yn cael sylw ar unwaith os ydynt wedi’u hanafu neu’n sâl yn y gwaith. Mae hyn yn cynnwys cynnal asesiadau risg, penodi swm addas o gymorth cyntaf a darparu hyfforddiant cymorth cyntaf priodol.

Mae’r cwrs hwn yn arfogi’r ymgeisydd â’r sgiliau, y wybodaeth a’r agwedd gadarnhaol i reoli sefyllfa frys. Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) i’w safonau uchel.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Cyflwyniad i gymorth cyntaf yn y gwaith
– Anatomeg sylfaenol
– Y system resbiradol
– Gwisgoedd, rhwymynnau a hylendid da
– Y system gylchrediad gwaed
– Y cynorthwyydd a’r ddeddfwriaeth gyntaf
– Y system nerfol
– Toriadau
– Llosgiadau a sgaldiadau
– Y llygad
– Gwenwynau
– Cludo anafusion
– Hefyd yn cynnwys hyfforddiant AED gyda thystysgrif yn ddilys am 12 mis

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

3D