Parth Myfyrwr

Mae pob myfyriwr yng Ngrŵp Colegau NPTC yn bwysig i ni a gwnawn ein gorau glas i sicrhau bod eich amser yn y Coleg yn gynhyrchiol a phleserus.

Mae’r Parth Myfyrwyr yn lle sy’n darparu cymorth, cyngor a chefnogaeth i fyfyrywr. Mae staff yn y Parth Myfyrwyr yn darparu llu o wasanaethau cefnogi sydd wrth wraidd eich taith ddysgu, yn cynnwys;
• Y broses ymgeisio a derbyn
• Ymrestru a chynefino
• Cyllid Myfyrwyr – CAG, LCA, GDLlC a Cyllid Myfyrwyr Cymru i fyfyrwyr AU
• Cyfarwyddyd a gyrfaoedd
• Cymorth astudio
• Angehnion Dysgu Ychwanegol(ALN) a Chymorth gydag anableddau
• Cymorth Pontio
• Cwnsela a Diogelu
• Mentora ac UCAS

A llawer mwy!

Derbyniadau

Mae recriwtio a dethol myfyrwyr yn dasg pwysig a gefnogir gan staff yn y Parth Myfywyr.
Ar gyfer ymholiadau neu gwestiynau ynghylch eich cais cysylltwch â:

Derbyniadau Campysau Castell-nedd Port Talbot:
Ffôn:01639 648154, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Campysau Powys:
Ffôn: 01686 614200, E-bost: derbyniadau@nptcgroup.ac.uk

Pontio a Chadw (Cymorth Llesiant)

Mae ein timau lles Cydlynydd Trosglwyddo a Chadw wedi’u gwasgaru ar draws y coleg. Maent yn darparu gwasanaeth sy’n cefnogi trosglwyddiad cadarnhaol ymgeiswyr i’r coleg ac ar gyfer myfyrwyr cyfredol rhwng rhaglenni a lefelau a dilyniant ymlaen y tu hwnt i Grŵp Colegau NPTC. Mae’r tîm hefyd yn darparu cefnogaeth i ddysgwyr sydd mewn perygl tra ar y rhaglen. Mae tîm llesiant y Cydlynydd yn tynnu ar berthnasoedd ag asiantaethau partner i gefnogi’r rhai sydd fwyaf mewn perygl, sefydlir perthynas waith agos hefyd gydag ysgolion academaidd y Coleg a’r Hyfforddwyr Cymorth Astudio.

E-bostiwch: well-being@nptcgroup.ac.uk

Mae gweithio yn y Parthau Myfyrwyr yn dîm o Cynorthwywyr Gwasanaethau Myfyrwyr a Busnes sy’n dwyn ynghyd agweddau allweddol y swyddogaethau cefnogi myfyrwyr. Mae’r timau wedi’u gwasgaru ar draws y campysau sy’n golygu bod myfyrwyr yn derbyn gofal ar y mwyafrif o bwyntiau mynediad i’r coleg.

Gwasanaeth Cwnsela

Mae pedwar cwnselydd ar gael i ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr ar draws yr holl gampysau. Rhaid mynd trwy broses atgyfeirio i gael gafael ar y gwasanaeth a gall myfyrwyr gyflawni proses hunangyfeirio neu gael eu hatgyfeirio gan eu tiwtoriaid. Darperir y gwasanaeth cwnsela ar sail patrwm chwe sesiwn ac mae’r tîm yn cyd-weithio’n agos â phartneriaid allanol arbenigol.