Tystysgrif mewn Gwybodaeth o Blismona (Lefel 3) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs mynediad heddlu hwn yn gam cyntaf hanfodol mewn hyfforddiant i ddod yn heddwas.
Mae ymgymryd â Thystysgrif Lefel 3 mewn Gwybodaeth am Blismona yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o arferion plismona.

Mae’r cwrs yn rhoi’r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen ar ddysgwyr i wneud cais a pharatoi ar gyfer y broses asesu a chyfweld llym.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol. Rhaid i'r dysgwyr fod yn 18 oed neu'n hyn.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae cynrychiolwyr llwyddiannus yn cael y cyfle i symud ymlaen i yrfa yn yr heddlu.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs yn cwmpasu'r meysydd canlynol:
  • Plismona ataliol ar sail tystiolaeth
  • Cefnogi dioddefwyr, tystion a phobl agored i niwed
  • Rheoli sefyllfaoedd o wrthdaro ym maes plismona
  • Defnyddio pwerau'r heddlu i ddelio â phobl dan amheuaeth
  • Cynnal chwiliadau heddlu
  • Trin gwybodaeth a chudd-wybodaeth
  • Darparu ymateb cychwynnol i ddigwyddiadau plismona
  • Cynnal ymchwiliadau blaenoriaeth a chyfaint
  • Cyfweld dioddefwyr a thystion mewn perthynas ag ymchwiliadau blaenoriaeth a chyfaint
  • Cyfweld y rhai a ddrwgdybir mewn perthynas ag ymchwiliadau blaenoriaeth a chyfaint

 • Dull Asesu

  Mae'r cymhwyster yn cynnwys 10 uned orfodol a fydd yn cael eu hasesu trwy gyfrwng amlddewis, aseiniadau ysgrifenedig ac arddangosiadau ar sail senario.

 • Costau Ychwanegol

  Mae'r cwrs hwn yn costio £799. Mae cyllid llawn ar gael trwy Gyfrifon Dysgu Personol (PLA), yn amodol ar gymhwysedd. Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

12W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility