Tystysgrif L3 mewn Datblygiad Cymunedol (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Tystysgrif Lefel 3 mewn Datblygiad Cymunedol

 • Gofynion Mynediad

  Rhaid i ddysgwyr fod dros 18 oed

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Mae hyn yn rhan o raglen gynlluniedig o hyfforddiant a ddarperir i ystod o sefydliadau. Dyma'r Dystysgrif Lefel 3 achrededig. Mae'n arwain ymlaen o'r Dyfarniad lefel 3 a gall arwain at Ddiploma Lefel 3 a Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli Datblygiad Cymunedol. Gall hefyd eich arwain ar y Llwybr i ddod yn Sefydliad Calon y Gymuned.

 • Dull Asesu

  Seilir yr asesu ar yr amcanion dysgu a gynllunnir ar gyfer pob uned.
  Bydd dulliau asesu yn niferus ac yn amrywiol ac yn bodloni gofynion y

  Byddwn yn cyflwyno'r cymwysterau hyn gan ddefnyddio dull cyflwyno ac asesu sy'n bodloni anghenion ein Dysgwyr. Rydym yn sicrhau nad yw'r dull darparu a ddewisir yn gwahaniaethu'n anghyfreithlon neu'n annheg, boed yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, a bod cyfle cyfartal yn cael ei hyrwyddo. Lle mae'n rhesymol ac yn ymarferol gwneud hynny, byddwn yn cymryd camau i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau neu rwystrau a nodwyd a all godi. Mae cynlluniau asesu a Chynlluniau Datblygu Personol yn darparu cymorth unigol i Ddysgwyr. Bydd asesu yn berthnasol i gynnwys yr uned. Cyfarwyddiadau clir wedi eu rhoi. Bydd rhai tasgau yn cwmpasu dau amcan dysgu.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

21W

Fee

£0 – funding available, subject to eligibility