Gwobr Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant (6502) (Rhan-amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Gwobr Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi cipolwg ar rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant. Bydd yn eich galluogi i gynllunio a darparu sesiwn addysgu gynhwysol a rhoi mewnwelediad i sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.

Oriau Dysgu dan Arweiniad = 48awr (24 wythnos x 2 awr) neu (16 wythnos x 3 awr)

Cysylltwch â: business@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes unrhyw ofynion mynediad penodol ac nid oes angen i ymgeiswyr gael oriau ymarfer addysgu i gyflawni'r cymhwyster.

 • Crynodeb o'r canlyniadau

  Gall y cymhwyster hwn helpu ymgeiswyr i symud ymlaen mewn rolau addysgu / hyfforddi mewn ystod eang o sefydliadau yn y sector dysgu gydol oes. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Sefydliadau Sector Cyhoeddus
  • Sefydliadau Sector Preifat
  • Addysg Bellach, Addysg Oedolion a Chymuned.

  Gall ymgeiswyr sy'n cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, os gallant fodloni'r gofynion mynediad ychwanegol (Isafswm Lefel 2 Saesneg a Mathemateg, cadarnhau lleoliad addysgu, DBS a mentor wedi'i ddyrannu), symud ymlaen i gyflawni'r cymwysterau canlynol:

  • Tystysgrif Broffesiynol Lefel 5 mewn Addysg, Addysg a Hyfforddiant Ôl-Orfodol

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cymhwyster yn cwmpasu'r wybodaeth a'r sgiliau sy'n ofynnol gan athrawon yn y sector Addysg Bellach a sgiliau, megis:

  • rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant
  • dulliau addysgu a dysgu cynhwysol
  • asesiad o ddysgwyr
  • hwyluso dysgu a datblygu i unigolion
  • hwyluso dysgu a datblygu mewn grwpiau
  • deall egwyddorion ac arferion asesu

  Y nod yw rhoi hyder a gwybodaeth i ddysgwyr ddysgu. Erbyn diwedd y cwrs bydd dysgwyr yn deall sut i sefydlu amgylchedd dysgu effeithiol a chynhwysol. Mae pawb ar y cwrs yn dylunio, cyflwyno a gwerthuso micro-addysgu 30 munud, gan gael adborth amhrisiadwy gan eu hathro a'u cyfoedion.

 • Dull Asesu

  Yn ogystal â chwblhau'r asesiadau ysgrifenedig, bydd gofyn i ymgeiswyr gyflwyno gwers ficro-ddysgu 15-30 munud.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

1Y