Gosod Drysau Pren Gwrth Dân (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Y rhaglen hyfforddi sefydledig hon yw’r gyntaf o’i bath yn y DU, a ddatblygwyd yn wreiddiol gyda Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain (BWF), ac mae’r cwrs wedi’i anelu at grefftwyr.
gweithio yn y diwydiant saernïaeth a saernïaeth safleoedd. Bydd yn darparu hyfforddiant ar osod drysau tân sengl a dwbl a fframiau/leinin i safonau deddfwriaeth gyfredol.

Mae’r cwrs hyfforddi Gosod Drysau a Gosod Tân wedi’i gynllunio i helpu i gefnogi crefftwyr profiadol i adnewyddu eu gwybodaeth a’u sgiliau mewn perthynas â drysau tân pren, ardystio trydydd parti a chynnal archwiliadau a chynnal a chadw.

Mae’r cwrs hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:
– Gosod drysau tân
– Fframiau drysau tân a leinin
– Deall a gosod nwyddau haearn a morloi drws tân
– Cynnwys agorfeydd a rheoliadau tân cysylltiedig sy’n ymwneud â gosod gwydr
– Effeithiau defnydd ar berfformiad drws tân

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd gallech fod yn gymwys i gael cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ymholiad.

  • Gofynion Mynediad

    Mae angen profiad a dealltwriaeth o waith saer ac asiedydd.

  • Crynodeb o'r canlyniadau

    Mae'r gallu i osod drysau tân i safon diwydiant yn creu cyfleoedd ehangach i seiri coed mewn amrywiaeth o ddiwydiannau. Gyda deddfwriaeth newydd yn ymwneud ag adeiladu a rheoleiddio tân bydd y cwrs yn gwella CV's dysgwyr ac yn darparu lefelau uwch o ddiogelwch ym maes adeiladu

  • Dull Asesu

    Rhennir y cwrs yn ddwy adran. Mae Rhan 1 yn drafodaethau yn yr ystafell ddosbarth. Asesiad ar y safle yw Rhan 2. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Lleoliad

Lleoliadau ar draws Cymru neu’n fewnol yn lleoliad eich busnes

Course length

2D